ddl_w


שאלות/הערות מוזמן לכתוב
 


נתוני המערכת מתעדכנים אחת ל 10 דקות, מתוך מאגרי השירות המטאורולוגי.
לעיתים חלק מהתצפיות חסרות ואלגוריתם שפותח מנסה להשלימן עד שבוע לאחר מועד התצפית.
לצד השלמת תצפיות חסרות, המערכת מאתרת תצפיות כפולות ומנטרלת אותן.
יודגש, כי האתר, אינו מטעם השירות המטאורולוגי. סיכומי הנתונים ונתוני תחנת מבשרת ציון מבוססים על לוגיקה פנימית, ומתבצעים בין 12 בלילה ל 7 בבוקר לכן מומלץ להשתמש בנתונים בשעות אחרות.
השימוש בנתונים יהיה באחריות הגולש ויהיה כפוף אך ורק למדיניות של הצד המספק