ddl_w
שאלות/הערות מוזמן לכתוב
 


נתוני המערכת מתעדכנים אחת ל 10 דקות, מתוך מאגרי השירות המטאורולוגי.
ברם , נתוני תחנות השירות המטאורלוגי, לעיתים אינן זמינים וחלק מהתצפיות חסרות.
, אלגוריתם שפותח, מנסה לאתר תצפיות חסרות ולהשלימן עד שבוע לאחר מועד התצפית,
. מה שמאפשר הצגת תמונה מלאה יותר
. לצד השלמת תצפיות חסרות, המערכת מאתרת תצפיות כפולות ומנטרלת אותן
יודגש, כי האתר, אינו מטעם השירות המטאורולוגי. סיכומי הנתונים ונתוני תחנת מבשרת ציון מבוססים על לוגיקה פנימית
סיכומי הנתונים בחלוקות השונות, מתבצעים בין 12 בלילה ל 7 בבוקר לכן מומלץ להשתמש בנתונים בשעות אחרות.
השימוש בנתונים יהיה באחריות הגולש ויהיה כפוף אך ורק למדיניות של הצד המספק